PRIVACYVERKLARING

ZAKELIJKE PORTRETTEN, gevestigd aan de Katendrechtse Lagedijk 443A te Rotterdam , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS VAN ZAKELIJKE PORTRETTEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN
Rommen | Bravenboer Fotografie
Katendrechtese Lagedijk 443A
3082GB Rotterdam

info@zakelijke-portretten.nl
010-4101590

KVK 68874537

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zakelijke-portretten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
⋅ Het afhandelen van jouw betaling.
⋅ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
⋅ Om goederen en diensten bij je af te leveren
Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ZAKELIJKE PORTRETTEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZAKELIJKE PORTRETTEN) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
⋅ Stockholm Theme – een plugin voor wordpress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden bewaard. Mocht u hier gegevens hebben ingevuld, dan blijft dit (alleen inzichtelijk voor ZAKELIJKE PORTRETTEN) bewaard in deze plugin.
⋅ De mailbox van ZAKELIJKE PORTRETTEN – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
⋅ Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van ZAKELIJKE PORTRETTEN. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van ZAKELIJKE PORTRETTEN.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
⋅ Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
⋅ Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolangZAKELIJKE PORTRETTEN nog actief in bedrijf is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZAKELIJKE PORTRETTEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.ZAKELIJKE PORTRETTEN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

ZAKELIJKE PORTRETTEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van ZAKELIJKE PORTRETTEN. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zakelijke-portretten.nl.